SÉT GIÁP

Sét Giáp 100

Set Giáp 100

 

Set Ma Vương (Võ Tướng)

 

Set Long Vương (Võ Tướng)

 

Set Thần Tướng (Hào Kiệt)

 

Set Hiên Viên (Hào Kiệt)

 

Set Khổng Minh (Quân Sư)

 

Set Công Cẩn (Quân Sư & Cơ Quan Sư)

 

Set Phong Thiên (Phương Sĩ)

 

Set Tứ Linh (Phương Sĩ & Cơ Quan Sư)

 

Set Phá Diệt (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 110

 

Set Thái Ngạc (Võ Tướng)

 

Set Chúc Dung (Hào Kiệt)

 

Set Dược Vương (Quân Sư)

 

Set Cộng Công (Phương Sĩ)

 

Set Ba Lam (Cơ Quan Sư)

 

Set Địa Sát (Vệ Sĩ)

 

Sét Giáp 115

 

Set Thiên Chiến (Võ Tướng)

 

Set Huyền Giáp (Hào Kiệt)

 

Set Tử Điện (Quân Sư)

 

Set Ly Chấn (Phương Sĩ)

 

Set Ngọc Hành (Cơ Quan Sư)

 

Set Phá Hồn(Vệ Sĩ)

Sét Giáp 120

 

Set Bắc Đẩu (Võ Tướng)

 

Set TK-Võng Lượng (Võ Tướng)

 

Set Long Tướng (Hào Kiệt)

 

Set TK-Yêu Quái (Hào Kiệt)

 

Set Diễm Bảo(Quân Sư)

 

Set Kiêu Ma (Quân Sư)

 

Set Tử Linh (Phương Sĩ)

 

Set TK-Vạn Tượng (Phương Sĩ)

 

Set Ngã Vương (Cơ Quan Sư)

 

Set Hổ Giáp (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 125

Set Giáp 125

 

Set Thôn Thiên (Võ Tướng)

 

Set Thực Yêu (Hào Kiệt)

 

Set Ma Linh (Quân Sư)

 

Set Huyền Thiên (Phương Sĩ)

 

Set Diệu Tơ (Cơ Quan Sư)

 

Set Long Cốt (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 130

 

Set Chiến Thần (Võ Tướng)

 

Set Phệ Hồn (Hào Kiệt)

 

Set Thương Thiên(Quân Sư)

 

Set Ngân Nguyệt (Phương Sĩ)

 

Set La Trù (Cơ Quan Sư)

 

Set Tinh Nham (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 135

Set Giáp 135

 

Set Thiểm Linh (Võ Tướng)

 

Set Trọng Chiến (Hào Kiệt)

 

Set Sóc Lôi (Quân Sư)

 

Set Thái Nguyên (Phương Sĩ)

 

Set Phá Địch (Cơ Quan Sư)

 

Set Tinh Luân (Vệ Sĩ)

 

Sét Giáp 145

Set Giáp 145

 

Set Bá Vương (Võ Tướng)

 

Set Phá Quân (Hào Kiệt)

 

Set Vi Pháp (Quân Sư)

 

Set Tuyết Pháp (Phương Sĩ)

 

Set Quải Đấu (Cơ Quan Sư)

 

Set Tinh Luân (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 155

Set Giáp 155

Set Thiên Giáp (Võ Tướng)

 

Set Địa Giáp (Hào Kiệt)

 

Set Nguyệt Giáp (Quân Sư)

 

Set Tinh Giáp (Phương Sĩ)

Sét Giáp 165
Set Giáp 165

 

Set Độn Long (Võ Tướng)

 

Set Anh Hào (Hào Kiệt)

​​​

 

Set Phong Quốc (Quân Sư)

 

Set Long Văn (Phương Sĩ)

 

Set Cửu Dương (Cơ Quan Sư)

 

Set Phá Mệnh (Vệ Sĩ)

Sét Giáp 215

 

Set Thiên Uy (Võ Tướng)

 

Set Cự Môn (Hào Kiệt)

 

Set Thái Âm (Quân Sư)

 

Set Thanh Lân (Phương Sĩ)

 

Set Quang Lục (Cơ Quan Sư)

 

Set Vạn Ngục (Vệ Sĩ)

Bình Luận Bằng Facebook