Robo

Hiên Viên Nhất
 • Level: 1
 • Điểm thống ngự cần: 40
 • Thể lực: 6935
 • Vũ lực : 80
 • Trí lực : 50
 • Phản ứng : 60
 • Thể : 86
 • Lực tiến công: 253
 • Lực phòng ngự: 290
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. NguyênHìnhCơ đạt cấp 80

             2. Cần có vật phẩm: Hiên Viên Nhất  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

Đặc trưng:

– Trãm thương 20%, Thích thương 20%, Toái Thương 20%, Hỏa thương 10%, Yêu Thương 10%

– Thích phòng 40%, Toái phòng 50%, Hỏa Phòng 30%, Tiên phòng 40%, Yêu phòng 40%

– Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

• VũLực: +28, TríLực: +5, P.Ứng: +8, T.Thần: +7, Thể: +18

• Lực phòng ngự: +20, Thể Lực: +800

Skill ThươngThiênLôiBạo Cấp 1, Skill Thần Tuyệt Cấp 1

Hiên Viên Nhị
 • Level: 1
 • Điểm thống ngự cần: 70
 • Thể lực: 10525
 • Vũ lực : 173
 • Trí lực : 90
 • Phản ứng : 140
 • Thể : 164
 • Lực tiến công: 319
 • Lực phòng ngự:: 350
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. HiênViênNhất đạt cấp 100

             2. Cần có vật phẩm: Hiên Viên Nhị  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

Đặc trưng:

– Trãm thương 20%, Thích thương 20%, Toái Thương 20%, Hỏa thương 15%, Yêu Thương 15%

– Thích phòng 50%, Toái phòng 60%, Hỏa Phòng 40%, Tiên phòng 50%, Yêu phòng 50%

– Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

• VũLực: +52, TríLực: +10, P.Ứng: +18, T.Thần: +12, Thể: +32 

(chỉ số ở level 100, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

• Lực phòng ngự: +40, Thể Lực: +1600

Skill Thương Thiên Lôi Bạo Cấp 3, Skill Thần Tuyệt Cấp 3

Hiên Viên Tam
 • Level: 1
 • Điểm thống ngự cần: 110
 • Thể lực: 16300
 • Vũ lực : 240
 • Trí lực : 100
 • Phản ứng : 180
 • Thể : 240
 • Lực tiến công: 387
 • Lực phòng ngự: 472
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. HiênViênNhị đạt cấp 120

             2. Cần có vật phẩm: Hiên Viên Tam  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

Đặc trưng:

– Trãm thương 30%, Thích thương 20%, Toái Thương 25%, Hỏa thương 20%, Yêu Thương 20%

– Thích phòng 60%, Toái phòng 70%, Hỏa Phòng 50%, Tiên phòng 60%, Yêu phòng 60%

– Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

• VũLực: +170, T.Thần: +70, Thể: +140

(chỉ số ở level 120, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

• Lực phòng ngự: +100, Thể Lực: +2800

SkillThươngThiên LôiBạo Cấp 5, Skill Thần Tuyệt Cấp 5

Hiên Viên Tứ
 • Level: 1
 • Điểm thống ngự cần: 160
 • Thể lực: 21705
 • Vũ lực : 320
 • Trí lực : 120
 • Phản ứng : 280
 • Thể : 320
 • Lực tiến công: 505
 • Lực phòng ngự: 450
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. HiênViênTam đạt cấp 140

             2. Cần có vật phẩm: Hiên Viên Tứ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

Đặc trưng:

– Trãm thương 40%, Thích thương 25%, Toái Thương 35%, Hỏa thương 20%, Yêu Thương 20%

– Thích phòng 60%, Toái phòng 70%, Hỏa Phòng 55%, Tiên phòng 60%, Yêu phòng 65%

– Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

• VũLực: +235, T.Thần: +100, Thể: +295 

(chỉ số ở level 140, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

• Lực phòng ngự: +200, Thể Lực: +3800

SkillThươngThiên LôiBạo Cấp 7, Skill ThầnTuyệt Cấp 7

Skill ThươngThiênVôNgân Cấp 7, Skill ThầnNhận Cấp 7

Hiên Viên Ngũ
 • Level: 1
 • Điểm thống ngự cần: 220
 • Thể lực: 33355
 • Vũ lực : 720
 • Trí lực : 240
 • Phản ứng : 560
 • Thể : 640
 • Lực tiến công: 830
 • Lực phòng ngự: 700
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. HiênViênTứ đạt cấp 160

             2. Cần có vật phẩm: Hiên Viên Ngũ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

Đặc trưng:

– Trãm thương 45%, Thích thương 30%, Toái Thương 40%, Hỏa thương 25%, Yêu Thương 25%

– Thích phòng 65%, Toái phòng 70%, Hỏa Phòng 55%, Tiên phòng 65%, Yêu phòng 65%

– Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

• VũLực: +353, T.Thần: +150, Thể: +533 

(chỉ số ở level 160, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

• Lực phòng ngự: +400, Thể Lực: +5200

Skill ThươngThiên LôiBạo Cấp 9, Skill ThầnTuyệt Cấp 9

Skill ThươngThiênVôNgân Cấp 9, Skill ThầnNhận Cấp 9

Thần Diên Nhất
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 40
  • Thể lực: 6700
  • Vũ lực : 80
  • Trí lực : 50
  • Phản ứng : 80
  • Thể : 60
  • Lực tiến công: 238
  • Lực phòng ngự: 266
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. NguyênHìnhCơ đạt cấp 80

               2. Cần có vật phẩm: Thần Diên Nhất  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 20%, Xạ thương 20%, Thủy Thương 20%, Tiên Thương 20%

  – Trãm phòng 20%, Xạ phòng 40%, Hỏa Phòng 20%, Thủy phòng 20%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +18, TríLực: +7, P.Ứng: +28, T.Thần: +6, Thể: +7

  • Lực phòng ngự: +10, Bất Ngờ: +5, Thể Lực: +700, Tốc độ di chuyển: +2

  Skill PhiĐiểu Cấp 1

Thần Diên Nhị
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 70
  • Thể lực: 9105
  • Vũ lực : 173
  • Trí lực : 90
  • Phản ứng : 180
  • Thể : 140
  • Lực tiến công: 304
  • Lực phòng ngự: 300
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. Thần DiênNhất đạt cấp 100

               2. Cần có vật phẩm: Thần Diên Nhị  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 25%, Xạ thương 25%, Thủy Thương 20%, Tiên Thương 20%

  – Trãm phòng 25%, Xạ phòng 50%, Hỏa Phòng 25%, Thủy phòng 25%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +37, TríLực: +12, P.Ứng: +52, T.Thần: +11, Thể: +12

  (chỉ số ở level 100, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +25, Bất Ngờ: +10, Thể Lực: +1400, Tốc độ di chuyển: +3

  Skill PhiĐiểu Cấp 3

Thần Diên Tam
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 110
  • Thể lực: 12905
  • Vũ lực : 240
  • Trí lực : 100
  • Phản ứng : 240
  • Thể : 180
  • Lực tiến công: 370
  • Lực phòng ngự: 356
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. ThầnDiênNhị đạt cấp 120

               2. Cần có vật phẩm: Thần Diên Tam  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 30%, Xạ thương 35%, Thủy thương 25%, Tiên thương 25%

  – Trãm phòng 30%, Xạ phòng 60%, Hỏa Phòng 30%, Thủy phòng 30%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +20, P.Ứng: +170, T.Thần: +70, Thể: +120 

  (chỉ số ở level 120, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +100, Thể Lực: +2100, Tốc độ di chuyển: +4

  Skill Thái Kích Cấp 5

Thần Diên Tứ
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 160
  • Thể lực: 18205
  • Vũ lực : 320
  • Trí lực : 120
  • Phản ứng : 320
  • Thể : 280
  • Lực tiến công: 472
  • Lực phòng ngự: 400
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. ThầnDiênTam đạt cấp 140

               2. Cần có vật phẩm: Thần Diên Tứ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 35%, Xạ thương 45%, Thủy thương 30%, Tiên thương 30%

  – Trãm phòng 30%, Xạ phòng 60%, Hỏa phòng 35%, Thủy phòng 35%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +35, P.Ứng: +235, T.Thần: +100, Thể: +260 

  (chỉ số ở level 140, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +200, Thể Lực: +2900, Tốc độ di chuyển +5

  Skill TháiKích Cấp 7, Skill PhiĐiểu Cấp 7

Thần Diên Ngũ
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 220
  • Thể lực: 28005
  • Vũ lực : 640
  • Trí lực : 240
  • Phản ứng : 720
  • Thể : 560
  • Lực tiến công: 860
  • Lực phòng ngự: 500
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. ThầnDiênTứ đạt cấp 160

               2. Cần có vật phẩm: Thần Diên Ngũ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 50%, Xạ thương 55%, Thủy thương 30%, Tiên thương 30%

  – Trãm phòng 35%, Xạ phòng 65%, Hỏa phòng 35%, Thủy phòng 35%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +53, P.Ứng: +353, T.Thần: +150, Thể: +480 

  (chỉ số ở level 160, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +400, Thể Lực: +3500, Tốc độ di chuyển +7

  Skill TháiKích Cấp 9, Skill PhiĐiểu Cấp 9

Lưỡng Nghi Nhất
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 40
  • Thể lực: 6105
  • Vũ lực : 50
  • Trí lực : 80
  • Phản ứng : 50
  • Thể : 60
  • Lực tiến công: 188
  • Lực phòng ngự: 220
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. NguyênHìnhCơ đạt cấp 80

               2. Cần có vật phẩm: Lưỡng Nghi Nhất  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 20%, Hỏa thương 20%, Thủy thương 20%, Yêu Thương 20%

  – Thích phòng 30%, Hỏa phòng 30%, Thủy phòng 30%, Yêu phòng 35%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +7, TríLực: +28, P.Ứng: +7, T.Thần: +28, Thể: +6

  • Lực phòng ngự: +5, Thể Lực: +600, Kỹ Lực: +250

  Skill TửLinhHôHoán Cấp 10

Lưỡng Nghi Nhị
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 70
  • Thể lực: 8705
  • Vũ lực : 90
  • Trí lực : 173
  • Phản ứng : 90
  • Thể : 140
  • Lực tiến công: 233
  • Lực phòng ngự: 270
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. LưỡngNghiNhất đạt cấp 100

               2. Cần có vật phẩm: Lưỡng Nghi Nhị  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 25%, Hỏa thương 25%, Thủy Thương 25%, Yêu Thương 25%

  – Thích phòng 40%, Hỏa phòng 40%, Thủy Phòng 40%, Yêu phòng 55%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • VũLực: +12, TríLực: +57, P.Ứng: +12, T.Thần: +52, Thể: +11 

  (chỉ số ở level 100, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +15, Thể Lực: +1200, Kỹ Lực: +550

  Skill TửLinhHôHoán Cấp 12

Lưỡng Nghi Tam
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 110
  • Thể lực: 12205
  • Vũ lực : 100
  • Trí lực : 240
  • Phản ứng : 100
  • Thể : 180
  • Lực tiến công: 290
  • Lực phòng ngự: 336
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. LưỡngNghiNhị đạt cấp 120

               2. Cần có vật phẩm: Lưỡng Nghi Tam  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 25%, Hỏa thương 30%, Thủy thương 30%, Yêu thương 30%

  – Thích phòng 50%, Hỏa phòng 50%, Thủy phòng 50%, Yêu phòng 75%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • Trí Lực: +170, T.Thần: +140, Thể: +150 

  (chỉ số ở level 120, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +100, Thể Lực: +3000, Kỹ Lực: +1500

  Skill TửLinhHôHoán Cấp 15

Lưỡng Nghi Tứ
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 160
  • Thể lực: 17105
  • Vũ lực : 120
  • Trí lực : 320
  • Phản ứng : 120
  • Thể : 280
  • Lực tiến công: 328
  • Lực phòng ngự: 380
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. LưỡngNghiTam đạt cấp 140

               2. Cần có vật phẩm: Lưỡng Nghi Tứ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 25%, Hỏa thương 35%, Thủy thương 40%, Yêu thương 40%

  – Thích phòng 50%, Hỏa phòng 55%, Thủy phòng 55%, Yêu phòng 75%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • TríLực: +235, T.Thần: +205, Thể: +350 

  (chỉ số ở level 140, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +200, Thể Lực: +4400, Kỹ Lực: +2200

  Skill TửLinhHôHoán Cấp 17, Skill BăngNhạc Cấp 17

  Skill TụLinhHóaLong Cấp 17

Lưỡng Nghi Ngũ
  • Level: 1
  • Điểm thống ngự cần: 220
  • Thể lực: 26355
  • Vũ lực : 240
  • Trí lực : 720
  • Phản ứng : 240
  • Thể : 560
  • Lực tiến công: 660
  • Lực phòng ngự: 600
  • Điều kiện cần để chuyển chức:

               1. LưỡngNghiTứ đạt cấp 160

               2. Cần có vật phẩm: Lưỡng Nghi Ngũ  (chế tạo trong Nhà Luyện Tạo hoặc Event)

  Đặc trưng:

  – Thích thương 30%, Hỏa thương 45%, Thủy thương 45%, Yêu thương 45%

  – Thích phòng 50%, Hỏa phòng 60%, Thủy phòng 60%, Yêu phòng 75%

  – Level 80 có thể tiến hành “Cơ Quan Phụ Thể”, sau khi hợp thể sẽ được cộng thêm Năng Lực:

  • TríLực: +353, T.Thần: +303, Thể: +480 

  (chỉ số ở level 160, chỉ số sẽ được cộng thêm khi level tăng)

  • Lực phòng ngự: +400, Thể Lực: +5900, Kỹ Lực: +2800

  Skill TửLinhHôHoán Cấp 20, Skill Băng Nhạc Cấp 19

  Skill TụLinhHóaLong Cấp 20

Bình Luận Bằng Facebook