Phó Bản

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 50 ⇒ 80
 • Cách 1 giờ có thể tham gia lại
 • Phí tham gia 250.000 Gold

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm ĐồngẤnPhànThành

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 70 trở lên
 • Cách 1 giờ có thể tham gia lại
 • Phí tham gia 250.000 Gold

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm ĐồngẤnTrườngBản

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 90 trở lên
 • Cách 4 giờ có thể tham gia lại
 • Phí tham gia 250.000 Gold

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm NgânẤnHoàngCân

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 90 trở lên
 • Cách 4 giờ có thể tham gia lại
 • Phí tham gia 250.000 Gold

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm KimẤnHỏaLong

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 115 trở lên
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Level từ 90 ⇒ 99
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm Tào Tháo Phẩm

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ – Khi nhận mất 200 điểm Công Huân
 • Khi di chuyển vào Phó Bản, các thành viên phải ở gần đội trưởng nếu không sẽ không vào được & đội trưởng bị mất 100 điểm Công Huân
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Hỗ trợ kết giới di chuyển cả tổ đội vào Phó Bản trong vòng 3 phút
 • Level từ 100 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

Ma Đà

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ – Khi nhận mất 200 điểm Công Huân
 • Khi di chuyển vào Phó Bản, các thành viên phải ở gần đội trưởng nếu không sẽ không vào được & đội trưởng bị mất 100 điểm Công Huân
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Hỗ trợ kết giới di chuyển cả tổ đội vào Phó Bản trong vòng 3 phút
 • Level từ 115 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 5 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ – Khi nhận mất 200 điểm Công Huân
 • Khi di chuyển vào Phó Bản, các thành viên phải ở gần đội trưởng nếu không sẽ không vào được & đội trưởng bị mất 100 điểm Công Huân
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Hỗ trợ kết giới di chuyển cả tổ đội vào Phó Bản trong vòng 3 phút
 • Level từ 115 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

Điều kiện:

 • Tổ đội từ 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 115 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 135 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm GiaCátBảoRương

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 135 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm KimẤnHỏaLong

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 130 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

Điều kiện:

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 22 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 145 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

 

Điều kiện (Phó Bản Thường):

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 23 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 150 trở lên

 

Điều kiện (Phó Bản Anh Hùng):

 • Tổ đội 3 người trở lên
 • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
 • Cách 150 giờ có thể tham gia lại
 • Level từ 170 trở lên

 

Yêu cầu:

Thủ Tượng thành Từ Châu, Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss

Bình Luận Bằng Facebook