lính sơ cấp

Chùy Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Toái Nham Kích
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Phạc Đao đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Thiết Chùy Lệnh

Đặc trưng:

– Toái thương 40%

– Trãm phòng 20%, Thích phòng 40%, Thủy phòng 40%, Tiên phòng 20%

Cung Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Cung Chức Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 30%

– Thích phòng 20%, Yêu phòng 20%

Man Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: Toái Nham Kích
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Man Chức Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 10%, Toái thương 20%

– Thích phòng 20%, Xạ phòng 20%, Thủy phòng 20%, Yêu phòng 20%

Tiến cấp : Cự Chùy

Đằng Giáp Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Độc Nha Trãm
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Man Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Đằng Giáp Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 13%, Toái thương 27%

– Thích phòng 25%, Xạ phòng 35%, Thủy phòng 35%, Yêu phòng 25%

 

Hung Nô

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Huyết Luân Trãm
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Kị Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Hung Nô Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 40%

– Trãm phòng 30%, Xạ phòng 40%, Hỏa phòng 20%, Yêu phòng 30%

Thiết Kị

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Phá Trận Kích
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Kị Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Thiết Kị Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 13%, Toái thương 27%

– Trãm phòng 40%, Toái phòng 30%, Hỏa phòng 25%, Thủy phòng 25%

Kích Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Hỏa Viêm Trãm
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Thương Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Kích Binh Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 14%, Trãm thương 13%, Toái thương 13%

– Thích phòng 30%, Toái phòng 30%, Tiên phòng 30%, Yêu phòng 30%

 

Kiếm Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Kiếm Binh Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 15%, Trãm thương 15%

– Trãm phòng 20%, Toái phòng 20%, Tiên phòng 20%, Yêu phòng 20%

Kiếm Sĩ

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Trãm Thiết
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Kiếm Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Kiếm Sĩ Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 27%, Thích thương 13%

– Trãm phòng 20%, Thích phòng 40%, Tiên phòng 35%, Yêu phòng 25%

Nỏ Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Xuyên Giáp Tiễn
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Cung Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Nỏ Binh Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 40%

– Toái phòng 25%, Tiên phòng 25%

Phạc Đao

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh “Đao Chức Lệnh)

Đặc trưng:

– Trãm thương 30%

– Thích phòng 20%, Xạ phòng 30%, Hỏa phòng 20%, Tiên phòng 10%

Trường Thương

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Bạo Kích Thương
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Thương Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Trường Thương Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 40%

– Trãm phòng 30%, Toái phòng 40%, Thủy phòng 30%, Yêu phòng 20%

Cung Kị

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Nỏ Bào Trận
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Khinh Kị đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Cung Kị Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 30%

– Trãm phòng 20%, Thủy phòng 30%

Du Kị

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Huyền Nguyệt Trãm
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Khinh Kị đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Du Kị Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 30%

– Trãm phòng 30%, Xạ phòng 40%, Tiên phòng 25%, Yêu phòng 25%

Cận Vệ

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Phi Đao Trận
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Phi Đao Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Cận Vệ Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 40%

– Trãm phòng 20%, Thích phòng 30%, Tiên phòng 30%, Yêu phòng 20%

Ca Cơ

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Huyền Âm Trận
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Vũ Nương đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Ca Cơ Lệnh

Đặc trưng:

– Tiên thương 40%

– Thích phòng 20%, Toái phòng 20%, Tiên phòng 30%, Yêu phòng 30%

Phi Đao

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nữ Nghĩa Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Phi Đao Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 30%

– Trãm phòng 15%, Thích phòng 25%, Tiên phòng 20%, Yêu phòng 20%

Kị Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Kị Binh Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 10%, Toái thương 20%

– Trãm phòng 30%, Toái phòng 20%, Hỏa phòng 15%, Thủy phòng 15%

Thương Binh

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

            1. Nam Binh đạt cấp 12

            2. Cần có chức lệnh: Thương Chức Lệnh

Đặc trưng:

– Thích thương 30%

– Trãm phòng 20%, Toái phòng 30%, Thủy phòng 20%, Yêu phòng 10%

Trường Cung

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Mưa Tên
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Cung Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Trường Cung Lệnh

Đặc trưng:

– Xạ thương 40%

– Thích phòng 25%, Yêu phòng 25%

Trường Kiếm

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Chân Không Trãm
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Kiếm Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Trường Kiếm Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 13%, Thích thương 27%

– Trãm phòng 25%, Toái phòng 35%, Hỏa phòng 35%, Thủy phòng 25%

Khinh Kị

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nữ Nghĩa Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Khinh Kị Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 30%

– Trãm phòng 20%, Xạ phòng 30%, Tiên phòng 15%, Yêu phòng 15%

Thích Khách

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Lưu Tinh Tiêu
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Phi Đao Binh đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Ám Sát Lệnh

Đặc trưng:

– Trãm thương 40%

– Trãm phòng 30%, Thích phòng 30%, Thủy phòng 20%, Yêu phòng 40%

Vũ Cơ

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Múa lửa
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Vũ Nương đạt cấp 36

             2. Cần có chức lệnh: Vũ Cơ Lệnh

Đặc trưng:

– Toái thương 40%

– Xạ phòng 30%, Toái phòng 30%, Hỏa phòng 40%, Thủy phòng 20%

Đại Đao

 
 • Điểm thống ngự cần: 20
 • Kỹ năng: Đại Đao Ba
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nam Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh Đại Đao Lệnh

Vũ Nương

 
 • Điểm thống ngự cần: 15
 • Kỹ năng: không có
 • Điều kiện cần để chuyển chức:

             1. Nữ Nghĩa Binh đạt cấp 12

             2. Cần có chức lệnh: Vũ Nương Lệnh

Đặc trưng:

– Toái thương 30%

– Toái phòng 20%, Xạ phòng 20%, Hỏa phòng 20%, Thủy phòng 20%

Bình Luận Bằng Facebook