Hướng dẫn một số MAP train chức lệnh lv 12->92

Lính nam

*Chức lệnh cấp 12:

-Phạc đao lệnh:Đông Nhữ Nam,đánh con ngự đao sơn tặc.
-Thương chức lệnh:Đông Nhũ Nam,đánh con ngự thương sơn tặc.
-Cung chức lệnh:Đông Nhũ Nam,đánh con ngự cung sơn tặc.
-Kiếm binh lệnh:Săn boss vong trò như Đoàn Lang,Tiêu Nhẫn,Lý hiêu rớt,đánh quái ko rớt.
-Man Chức lệnh:Thốc Long Động,đánh phủ binh nam man.
-Kị binh lệnh:Đánh con lính cưỡi ngựa ở Đông Dự Chương,Trường An Tây.
-Hầu hết các cl 12 đều rớt ở Thiên Trụ Sơn,Phòng Lăng,Đại Hưng Sơn.

*Chức lệnh cấp 36:

-Đại đao lệnh:Hạ Phì,Ðông Bình Nguyên,Đông Hán Trung.Đánh con đao binh rớt.
-Thiết chùy lệnh:Bạch Môn Lâu,Nhai Đình,đánh con lực sĩ lương châu.
-Trường thương lệnh:Vu Hiệp,đánh thương kinh châu.
-Kích binh lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Thiên Thủy,Vân Nam.Đánh con tiêu binh rớt.
-Trường cung lệnh:Vu Hiệp,đánh con cung kinh châu.
-Nỏ binh lệnh:Kì Sơn,đánh nỏ binh lương châu.
-Trường kiếm lệnh:đánh Kỷ Linh,Trương Nhậm,Lưu Chương,Viên Thuật.Đánh quái ko rớt.
-Kiếm sĩ lệnh:như trường kiếm lệnh.
-Đằng giáp lệnh:Thốc Long Động,Đông Kiến Ninh,Quế Lâm,các map Vân Nam.Đánh con giáp binh nam man rớt.
-Mãnh thú lệnh:
-Thiết kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Tổ Chim,Mi Ổ.Đánh con thiết kị rớt.
-Hung nô lệnh:Cửu Nguyên.

*Chức lệnh cấp 56:

-Nhuệ giáp lệnh: Thốc Long Động, Quế Lâm, các map săn boss Voi (Đánh con trường giáp nam man)
-Nhuệ thú lệnh: Phụ Cận Vân Nam (Đánh Hổ nam man)
-Nhuệ thiết lệnh: Bạch Môn Lâu, Đông Lương Châu, Tổ Chim, Mi Ổ (Đánh Đại thiết kị ), Huyền Thố, Dọn pet boss trong Hỏa Long.
-Nhuệ nô lệnh: Cửu Nguyên, dọn pet boss trong Hỏa Long.

Lưu ý: Các CL lính nam 56 khác chỉ đập túi nhuệ binh mới có,đánh quái ko rớt.

*Chức lệnh cấp 72:

-Lệnh thần đao: Hạ Phì, Quan Độ, Tử Ngọ Cốc (Đánh Đao binh lương châu, Đao binh kí châu), Tây Bình Nguyên, Đông Thiên Thủy.
-Lệnh chiến chùy: Đông Tả Mã Đài, Anh Tiên Lâm (Đánh Lực sĩ tả mã), Nhai Đình, Bạch Môn Lâu (đánh Lực sĩ lương châu hoặc Trường lực lương châu).
-Lệnh thần thương: Tử Ngọ Cốc, Hạ Phì, Quan Độ, Đông Thiên Thủy (đánh lính cầm thương).
-Lệnh thiết kích: Tây-Đông Thiên Thủy, Thanh Thành Sơn, Quế Lâm, Bạch Môn Lâu, Vân Nam (đánh con Tiêu binh), Thiên Tháp 5, Tần Lăng 2.
-Lệnh thần cung: Phụ Cận VN, Hưng Cổ, Quế Lâm ( Đánh Trưởng cung nam man ), Đông Bình Nguyên (đánh Ngự cung kí châu), Tử Ngọ Cốc.
-Lệnh thần nỏ: Kì Sơn, Bạch Môn Lâu (Đánh Nỏ binh lương châu, Đại nỏ lương châu).
-Lệnh trọng kiếm: Săn boss sv như Mạnh Hoạch,Hoa Hùng,Nhan Lương,Văn Xú vv….Đánh quái ko rớt.
-Lệnh kiếm hào: Tây Tả Mã Đài, Tả Mã Đài, Đông Tả Mã Đài, Tiên Lâm, đánh con Tả mã kiếm sĩ hoặc Tả mã đại kiếm; Tần Lăng 2.
-Lệnh man giáp: Vân Nam, đánh Trọng cơ sĩ (con cầm cái chùy to tướng ấy ) hoặc đánh lính boss Voi.
-Lệnh tượng binh: Vân Nam ( đánh mấy con voi từ cửa thành về bên trái << ), đánh lính boss voi.
-Lệnh phủ kị: Anh Tiên Lâm, đánh Kị sĩ tả mã (cưỡi ngưa Oa quốc).
-Lệnh hổ báo kị: Hỏa Long ( dọn lính của boss)

*Chức lệnh cấp 92:

-Tula đao lệnh:Tửu Tuyền,Trương Dịch.Đánh mấy con lính cầm đao.
-Tula chùy lệnh:Cao Xương,Đại Uyển đánh con trườngkchùy.Cao Tác Sơn,đánh con đấu sĩ la mã.
-Tula Thương Lệnh:Ải Cầm Hải,Cao Tác Sơn.Đánh con chiến sĩ la mã rớt.
-Tula kích lệnh:Vu Điền,đánh con lính phóng lao.
-Tula cung lệnh:Trương Dịch,Tửu Tuyền,Đôn Hoàng.Đánh con lính cầm cung rớt.
-Tula nỏ lệnh:Cao Tác Sơn,Ải Cầm Hải(chỉ nghe nói chứ chưa nhặt đc bao giờ).
-Tula trọng lệnh:La Mã,đánh con kiếm sĩ la mã.Tần Lăng 2.
-Tula hào lệnh:La Mã,đánh con bách phụ la mã.
-Tula man lệnh:Vu Điên,Lâu Lan.Đánh con ô qua giáp rớt.
-Tula tượng lệnh:Ngọc Môn Quan,Thông Lính.Đánh con lính cưỡi voi rớt.
-Tula phủ lệnh:Đại Uyển,Cao Xương góc<<.
-Tula hổ báo lệnh:La Mã Tây,đánh con kị binh la mã.

*********************************************

Lính nữ

*Chức lệnh cấp 12:

-Phi đao lệnh:Săn boss Vũ Nữ,Đánh Mấy Con Phi Đao Hải Tặc ở Thọ Xuân Đông Tây, Phi Đao Thủ Hòang Cân Ở Đông Nhũ Nam Hay Nữ Hòang Cân ở Ô LÂm.
-Vũ nương lệnh:Đánh boss bang chủ như Phuốc Hổ,Hoàng Hống,Hồng Đạt.
-Khinh kị lệnh:Đánh con lính nữ cưỡi ngựa ở Đông Đự Chương,Trường An Tây.

*Chức lệnh cấp 36:

-Cận vệ lệnh:Vu Hiệp.
-Thích khách lệnh:Kì Sơn,Tây Thiên Thủy,Hạ Phì.Đánh con võ binh lương châu.
-Vũ cơ lệnh:Đánh kỷ linh,Lưu Chương,Trương Nhậm.
-Ca cơ lệnh:Đánh kỷ linh,Lưu Chương,Trương Nhậm.
-Du kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con du kị lương châu/kí châu rớt.
-Cung kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con cung kị lương châu/kí châu rớt.

*Chức lệnh cấp 56:

-Nhuệ du kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con đại du kị lương châu/kí châu rớt.Ngư Dương.
-Nhuệ cung kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim,Đông Bắc Bình.Đánh con đại cung kị lương châu/kí châu rớt.Ngư Dương.Dọn lính boss trong hỏa long.

Lưu ý:các chức lệnh lính nữ 56 khác chỉ đập túi nhuệ binh mới có,đánh quái ko rớt.

*Chức lệnh cấp 72:

-Lệnh thần vệ:Hạ Phì,Quan Độ,Tử Ngọ Cốc,Đông Hán Trung.Đánh con cận vệ lương châu/kí châu rớt.
-Lệnh ám sát:Kì Sơn,Tây Thiên Thủy,Hạ Phì.Đánh con võ binh lương châu.Tần Lăng 2.Tây An Định.
-Lệnh chiến cơ:Tây Tả Mã Đài,Tả Mã Đài,Đông Tả Mã Đài,Anh Tiên Lâm.Đánh con tả mã vũ nữ.
-Lệnh nữ linh: săn boss sv.
-Lệnh sói kị:
-Lệnh cung kị:Thiên Tháp 5,đánh con song cung trưởng,cung binh hoặc đánh lính boss Thiên Tháp 5 trở lên.

*Chức lệnh cấp 92:

-Tula vệ lệnh:La Mã,đánh con kì quan la mã rớt.
-Tula ám lệnh:
-Tula cơ lệnh:La Mã,đánh con kì quan la mã rớt.Tần Lăng 2.
-Tula linh lệnh:Ải Cầm Hải,đánh con vũ nương la mã.
-Tula sói lệnh:Vu Điền,Sơ Lặc.
-Tula cung kị lệnh:Đại Uyển góc>>.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !
P/s: Còn một cách nhanh siêu tốc để kiếm được chức lệnh đó chính là khui túi ở thương thành nhé các anh hùng 

Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.