Hệ thống Shop hỗ trợ áo giáp, vũ khí lv 15 ->75

Lv 15: Hứa Xương, Lô Giang, Thượng Dung.

Lv 25: Tân Dã, Nhữ Nam, Thọ Xuân.

Lv 35: Uyển, Giang Hạ, Trường Sa, Tương Dương.

LV 45: Sài Tang, Trần Lưu, Hán Trung, Trường An.

Lv 50: An Định, Vũ Lăng 

Lv 55: Kiến Ninh, Lương Châu, Bắc Bình.

Lv 60: Liêu Đông.

Lv 65: Cao Li.

Lv 70: Nhạc Lang.

Lv 75: Hội Kê.

—————————————–Ngũ Hổ Tướng——————————————–
Bình Luận Bằng Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.